Moje CV

Bożena Styk

CURRICULUM VITAE

Data i miejsce urodzenia: 19.08.1973. 23-400 Biłgoraj
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2022 – obecnie Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii Wojskowy Instytut Medyczny Państwowy Instytut Badawczy Warszawa.
2019 – 2022 Szkoły Policealne COSINUS – Nauczyciel Opracowywanie planów pracy dydaktycznej Prowadzenie zajęć z przedmiotów: – Technologia sterylizacji – Technologia mycia i dezynfekcji – Wykonywanie dekontaminacji medycznej Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2019 – obecnie Mazowiecka Uczelnia Medyczna, Wydział Pielęgniarstwa – Wykładowca Opracowywanie planów pracy dydaktycznej Prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami w pracowni umiejętności pielęgniarskich Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2017 – 2019 Specjalistyczne Centrum Medyczne ADAD – Pielęgniarka Praca w punkcie pobrań Pobieranie materiału do badań Obsługa rejestracji przychodni Praca w poradni ginekologicznej, chirurgicznej, endokrynologicznej, neurologicznej, kardiologicznej, gastrologicznej Wykonywanie EKG Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2012 – 2022 Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie – Starsza Pielęgniarka Sprawowanie opieki nad pacjentami ze schorzeniami układu krążenia i opieka nad pacjentami wymagającymi zabiegów inwazyjnych w zakresie kardiologii Współpraca z zespołem terapeutycznym sprawującym opiekę nad pacjentami Realizacja funkcji: opiekuńczej, edukacyjnej, profilaktycznej oraz promującej zdrowie w odniesieniu do chorych z chorobami układu krążenia Wykonywanie EKG Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2012 – 2018 Odział Chorób Wewnętrznych, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej WUM Szpital Czerniakowski Warszawa Od 2012 Starsza Pielęgniarka Od 2014 Zastępca koordynatora świadczeń pielęgniarskich Organizowanie pracy personelu pielęgniarskiego oraz pomocniczego Koordynowanie pracy na pododdziałach oddziału internistycznego Zaopatrywanie oddziału w leki oraz sprzęt Przygotowywanie grafików dla personelu pielęgniarskiego i pomocniczego Udział w ocenie okresowej pracowników Wdrażanie nowych członków zespołu pielęgniarskiego do pracy w oddziale Praca edukacyjna ze studentami Przeprowadzanie bieżących kontroli w oddziale Prowadzenie wymaganej dokumentacji Sprawowanie całościowej opieki nad pacjentami obciążonymi schorzeniami internistycznymi Praca z pacjentami przewlekle chorymi, dotkniętymi chorobami układowymi oraz chorobami rzadkimi Opieka nad pacjentami poddawanymi dializoterapii Kompleksowa pielęgnacja pacjentów geriatrycznych Pielęgnacja ran i odleżyn Pielęgnacja wkłuć dializacyjnych, portów naczyniowych Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2007 – 2012 II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK Nr 1 w Lublinie – Starsza Pielęgniarka Sprawowanie całościowej opieki nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym Realizacja wobec pacjenta i jego najbliższych podstawowych funkcji pielęgniarskich: pielęgnacyjnej, leczniczej, opiekuńczej, edukacyjnej, profilaktycznej oraz promującej zdrowie Prowadzenie wymaganej dokumentacji Od 2009 Praca na OIOP obejmująca intensywny nadzór i sprawowanie opieki nad pacjentami po rozległych zabiegach chirurgicznych, obciążonych schorzeniami internistycznymi, kardiologicznymi i innymi Opieka nad pacjentem nieprzytomnym, zaintubowanym, wentylowanym mechanicznie Asystowanie podczas wykonywania drenaży, punkcji jam ciała, nakłuć, zakładania cewników naczyniowych Udział w akcjach reanimacyjnych Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2005 – 2009 Biuro Turystyczne „Inter Bieszczady” Przysietnica k/Brzozowa – Pielęgniarka Sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w czasie kolonii letnich i zimowych Rozpoznawanie stanów zagrożenia zdrowia i życia Udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłych Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2005 – 2006 Pensjonat dla Ludzi Starszych „Westa” Lublin- Koordynator pracy pielęgniarek, Pielęgniarka Organizowanie pracy pielęgniarek Planowanie oraz realizacja działań mających na celu poprawę jakości życia podopiecznych Rozpoznawanie oraz rozwiązywanie bieżących problemów bio-psycho-społecznych podopiecznych Prowadzenie wymaganej dokumentacji
2000 – 2007 Ośrodek Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci Niepełnosprawnych w Biłgoraju – Pielęgniarka Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej z dzieckiem niepełnosprawnym Planowanie oraz organizacja holistycznej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i jego rodziną Udział w międzynarodowych konferencjach specjalistycznych Prowadzenie instruktaży dla studentów Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym w stanach zagrożenia zdrowia i życia Prowadzenie wymaganej dokumentacji
1991 – 1993 Dom Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim- wolontariat Opieka nad pacjentem geriatrycznym Prowadzenie wymaganej dokumentacji
WYKSZTAŁCENIE
2021 Uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.
1994 – 1999 Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarski, Studia Magisterskie
1988 – 1993 Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Janowie Lubelskim
UMIEJĘTNOŚCI
Doświadczenie w zakresie asysty podczas zabiegów, nakłuć, punkcji, płukania jam ciała Pielęgnacja ran i odleżyn, znajomość problematyki z zakresu pielęgniarstw klinicznych. Doświadczenie w pracy dydaktycznej Praktyczna znajomość specyfiki pracy z pacjentem wymagającym intensywnego nadzoru i monitorowania Komunikatywność Umiejętność pracy w zespole
KURSY I CERTYFIKATY
2020 Wywiad i badania fizykalne
2019 – 2021 Specjalizacja internistyczna
2014 Kurs wykonywania i interpretacji EKG
2014 Kurs Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
2014 Kurs RKO
2014 Praktyka Pielęgniarstwa w Kardiologii – Postępowanie w Nadciśnieniu Tętniczym, Konferencja Instytutu Kardiologii
2013 Stany Nagłe w Kardiologii, XXI Sympozjum Instytutu Kardiologii
2010 Sprzęt firmy Convatec – zasady prawidłowego doboru, ConvaTec
2009 Przesiewowa ocena stanu odżywienia pacjenta/pacjentki przy przyjęciu na oddział szpitalny, Nutrica Advanced Medical Nutrition
2008 Zapobieganie HIV/AIDS, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
2008 Dezynfekcja jako profilaktyka zakażeń szpitalnych, MediSept
1999 Uprawnienia pedagogiczne
ZAINTERESOWANIA
Literatura, medycyna, turystyka górska